Velkommen 

Prosjektering- Byggemelding- Taksering

Taksering -  verdi -  tilstand

Velkommen til mi heimeside!  

Om oss (mal)

Byggmester Bjørn Rune Kvinge AS er eit føretak med ein tilsett, Bjørn Rune Kvinge. Eg driv i dag konsulentverksemd for private og bedrifter. I hovudsak prosjektering av mindre bygg- og anlegg som eg da som oftast også søkjer byggjeløyve for i den kommunen tiltaket skal etablerast. Det meste av oppdraga er nye bustadhus og hytter men også mange tilbygg. Har også en del oppdrag for næringslivet. Brukar eit moderne 3D teikneprogram ArchiCad.

Har bakgrunn som utførande tømrar der eg i sirka 20 år jobba som bygningsarbeidar som eigen arbeidsgjevar. Tok meisterbrev i 1988 og har i ein 10-års periode drive Byggmester Bjørn Rune Kvinge AS med opp til 10 tilsette.

På 90-tallet tok eg utdanning som takstmann og har sidan den tid også drive taksering i Nordhordland og Gulen der eg har mitt kundegrunnlag. Søk på postnummer 5981 på «Finn takstmann» i Norges Takseringsforbund sin heimeside www.ntf.no

Har mange nøgde kundar og gode referansar. Med allsidig bakgrunn frå bransjen har eg gode kvalifikasjonar som kundane mine viser at dei set pris på.

Autorisasjonar 

Bolig Verdi

Bolig Tilstand

Skadetakst

Næring

Skjønn

Naturskade (NNP)

Landbruk

Naturskadetaksering (L.dir.)

Verdi- og lånetakstar - gjeld bustad, landbruk og næring

En verditakst er en berekning av bygningens/bustadens verdi slik den framstår på befaringsdagen. Rapporten inneheld ein beskrivelse av takstobjektet, areal, samt berekning av marknadsverdi og låneverdi

Tilstandsrapport – rapporttype og omfang etter eige ynskje

En tilstandsrapport inneheldt detaljert beskrivelse av bygningens/bustadens status i forhold til vedlikehald og skader. Bygningsdelenes tilstand ver oppgjeve i grader av svik. Ein tilstandsrapport kan også innehalde verdi av eigedomen / takstobjektet.

Forhandstakst

En forhandstakst beskriver verdien på den aktuelle eigendomen på eit valgt framtidig tidspunkt . Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder ein ikkje oppført bygning eller del av en bygning    

Skadetakst – bygningsskade, naturskade og skjønn

Ein skadetakst inneheld ein detaljert beskrivele av eit skada objekt og kostnadsoverslag for utbetring

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av brukt bustad, oppføring av ny bustad, eller ved utført arbeid på bustad/bygning. Her vil «bustadoppføringslova» eller «håndverkartenestelova mm for forbrukar» sette lovkrav til kva ein kan krevje og kva plikter som gjeld.

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER / TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

456 03 190
Nordkvingo, 5981 MASFJORDNES
Orgnr 954 354 008

Prisliste taksering    

Prisliste taksering
Alle priser er inklusiv mva.

 Verditakst bustadeigedom  
Einebustad og hytte under 200 m2 BRA
Einebustad og hytte over 200 m2 BRA  

Verditakst næringseigedom
Oppgjer etter med-gått tid

Verditakst landbrukseigedom
  Oppgjer etter med-gått tid  er mest brukt og gir riktig kostnad
Konsesjonspliktig Landbrukseigedom utan landbruksdrift fra 
Konsesjonspliktig Landbrukseigedom med landbruksdrift fra
Tillegg for verdiberekning av bruksrettar
Mindre eigedomar etter avtale

Tilstandsrapport med arealmåling bustadeigedom
Einebustad og hytte under 200 m2 BRA
Einebustad og hytte over 200 m2 BRA

Tilleggstenester
Ekstra bustadeining , sokkelleilegheit / hybelleilegheit
Verdisetting, teknisk verdi og marknadsverdi
Oppdrag på timebasis etter avtale per time
 
 For alle oppdrag;   køyring over 30 km fakturerast i tillegg for medgått kjøretid og kr 6,- per km.   Utgifter til ferger vert også fakturert.  

Prisar og vilkår oppdatert 11.09.2019
                                                                                                                                                                                                

Prisliste Prosjektering 

Prisliste prosjektering, uavhengig kontroll og oppfølging byggelån
Alle priser er inklusiv mva.

Alle typar prosjektering og søknadar om løyve til tiltak og dispensasjonar etter plan- og bygningslova. 

 Pris
Det vert gjeve kostnadsoverslag / prisestimat før oppstart
 Oppdrag på timebasis etter avtale, per time
1 300,-
For større oppdrag kan det gjerast Avtale etter NS 8402 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for
rådgivingsoppdrag etter medgått tid»

Uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1
Kontroll våtrom og tettleik i nye bustadhus.
Tillegg ved større avvik
8 750,- 
For oppfølging av byggelån vert det gjort avtale etter NS 8402 el.tilsv.
For alle oppdrag;   ved køyring over 30 km fakturerast i tillegg for medgått kjøretid og kr 6,- per km.   Utgifter til ferger vert også fakturert.

Prisar og vilkår oppdatert 11.09.2019